777 728 455
pujc@becc.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky / Půjčovní řád (dále "VOP") jsou závazné pro Pronajímatele, Viktor Bodnár na straně jedné a Nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci dočasného nájmu předmětu za úplatu do užívání Nájemci (dále též "půjčování" nebo "půjčení") vzniká uzavřením smlouvy o nájmu a řídí se dle těchto VOP.

Zahájením nájmu se rozumí uzavření smlouvy o nájmu, převzetí Předmětu nájmu Nájemcem od Pronajímatele a podpisem smlouvy s uvedením Předmětu nájmu ze strany Nájemce.

VOP jsou zpracovány pro potřeby půjčování nářadí, strojů, přístrojů a pomůcek z půjčovny Pronajímatele jednotlivým Nájemcům a jsou v něm vymezeny základní pravidla, postupy a povinnosti smluvních stran.

 

Podmínky půjčení

Předmět nájmu je půjčen na dobu určitou. Nájemce je povinen vrátit Předmět nájmu nejpozději v poslední den nájmu, který je sjednán ve smlouvě.

Pokud Nájemce nevrátí Předmět nájmu v den, který je uveden v nájemní smlouvě jako den, do kterého je Předmět nájmu půjčen (tj. poslední den nájmu) smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je Nájemce povinen za dobu prodlení s vrácením Předmětu nájmu uhradit sjednané nájemné zvýšené o 50 %, pokud ve smlouvě není sjednáno jinak. Toto zvýšené nájemné za prodlení s vrácením Předmětu nájmu je Nájemce povinen uhradit při vrácení Předmětu nájmu. V případě prodlení Nájemce s úhradou zvýšeného nájemného, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši ……,- Kč denně.

Při převzetí Předmětu nájmu složí Nájemce peněžní jistinu/kauci dle platného ceníku Pronajímatele. Po vrácení Předmětu nájmu pronajimateli a po provedení vyúčtování bude složená jistina/kauce vrácena Nájemci zpět nebo započtena proti:

úhradě nájemného nebo zvýšeného nájemného v hotovosti;
náhradě případného poškození či odcizení Předmětu nájmu;
úhradě smluvní pokuty;
úhradě nákladů na převzetí Předmětu nájmu u Nájemce v případě nevrácení Předmětu nájmu;
úhradě poplatku za znečištění Předmětu nájmu.

Nájemce je povinen Předmět nájmu Pronajímateli vrátit na adresu jeho provozovny, která je uvedena na přední straně smlouvy o nájmu.

 

Povinnosti Nájemce

Nájemce se zavazuje:

seznámit se před prvním použitím s provozními podmínkami a návodem k užití Předmětu nájmu, v případě neporozumění výkladu si vyžádat informace od obsluhy půjčovny, veškeré návody jsou k dispozici rovněž na www.e-pujc.cz,

přísně dbát pokynů a doporučení Pronajímatele,

Předmět nájmu užívat dle návodu a pokynů přiměřeně jeho povaze a chránit jej před poškozením,

hradit sjednané nájemné dle sjednaných podmínek,

svěřit obsluhu Předmětu nájmu, u kterého je třeba zvláštní povolení, přezkoušení či osvědčení pouze osobám způsobilým, zaškoleným a oprávněným,

provádět na vlastní náklady běžnou údržbu i mazání dle doporučení výrobce,

umožnit pracovníkům Pronajímatele na jejich vyžádání přístup ke každému Předmětu nájmu za účelem provedení kontroly provozních podmínek zapůjčených věcí, případně provedení servisní prohlídky nebo opravy,

chránit Předmět nájmu i jeho příslušenství před ztrátou a odcizením. V případě ztráty či odcizení Předmětu nájmu uhradit škodu vyčíslenou Pronajímatelem,

uhradit opravu Předmětu nájmu, pokud dojde k jeho poškození jiným způsobem než při běžném provozu,

odcizení, ztrátu nebo úmyslné poškození Předmětu nájmu neprodleně nahlásit na místním oddělení Policie ČR a ihned informovat Pronajímatele o vzniklé skutečnosti a zaslat mu do 3 kalendářních dnů písemné vyrozumění Policie ČR k dané situaci, vyrozumění musí obsahovat číslo jednací policejního spisu, pokud k oznámení těchto skutečností nebude doručeno ze strany Nájemce Pronajímateli do 3 kalendářních dnů od vzniku předmětných skutečností, Pronajímatel si vyhrazuje právo na účtování nájemného až do doby doručení takového oznámení Pronajímateli. V případě, že Nájemce skutečnost odcizení/ztráty Pronajímateli prokazatelně neoznámí v uvedené lhůtě, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 25 % z pořizovací ceny Předmětu nájmu,

Nájemce nesmí přenechat Předmět nájmu a ani jej nechat k užívání třetím osobám, pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 25% z pořizovací ceny Předmětu nájmu. Úhradou jakékoliv smluvní pokuty v rámci nájemního vztahu není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu škody, a to v celém jejím rozsahu,

neprovádět na Předmětu nájmu změny bez písemného souhlasu Pronajímatele,

předat kompletní Předmět nájmu a jeho příslušenství v poslední den nájmu a to v bezvadném stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a zbavený nečistot vzniklých při používání daného předmětu, v případě vrácení znečištěného Předmětu nájmu bude Nájemci účtován fixní poplatek ve výši 200,- Kč (dvě stě korun českých),

v případě, že Nájemce Předmět nájmu včas nevrátí, souhlasí s tím, že Pronajímatel je oprávněn Předmět nájmu na náklady Nájemce převzít v místě jejího uložení nebo užívání,

při práci a užívání Předmětu nájmu dbát na právní normy a zákony, zásady ochrany zdravý, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.

 

Povinnosti Nájemce u speciálních strojů a zařízení

Nájemce je povinen uvést do smlouvy o nájmu stanoviště (místo) nasazení Předmětu nájmu. Přemisťování Předmětu nájmu do okruhu 5 km od tohoto stanoviště je povoleno bez oznámení Pronajímateli. Přemístění nad 5 km je povinen Nájemce Pronajímateli oznámit formou zaslání SMS na tel. 777 728 455. Přemístění Předmětu nájmu mimo území ČR je možné pouze s písemným souhlasem Pronajímatele. Při porušení tohoto ustanovení a při neumožnění přístupu Pronajímatele k Předmětu nájmu bude toto považováno za zcizení a bude přivolána Policie ČR, popřípadě jiné bezpečnostní složky. Veškeré výjezdy a úkony spojené se zajištěním Předmětu nájmu hradí Nájemce v plné výši.

Nájemce je povinen uvést do smlouvy o nájmu jméno a komunikační spojení na svého odpovědného pracovníka, který je pověřen dozorem nad Předmětem nájmu. Tento pracovník je povinen znát vždy současný technický stav stroje, přesné místo nasazení Předmětu nájmu včetně komunikačního spojení s obsluhou a tyto informace na požádání sdělit Pronajímateli.

Nájemci není povoleno přetěžovat Předmět nájmu nad rozsah povolených technických parametrů a upravovat jeho exteriér nebo interiér. V případě nedodržení těchto zákazů Nájemce hradí v náklady na opravu Předmětu nájmu a jeho uvedení do původního stavu v plné výši.

 

Závěrečná ustanovení

Pronajímatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, ztrátu nebo zničení Předmětu nájmu. Není odpovědný ani za následky a nepřímé vztahy, včetně ztráty na zisku v souvislosti s pronájmem a používáním Předmětu nájmu.

 

Vytisknout

Naši partneři

Elock.cz    1CZ.cz